Voor 13:00 besteld (pakketpost). Morgen in Huis! Online betalen via uw eigen bank!

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen.

1.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan genaamd, van Henken Speeltoestellen – hierna te noemen: verkoper – met derden – hierna te noemen: koper c.q. wederpartij –.
1.2. Verkoper zal bij uitvoering van alle opdrachten van haar kopers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met hun belangen rekening houden.
1.3. Verkoper blijft steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, zonder opgave van redenen orders te weigeren.
1.4. Standaardvoorwaarden van koper gelden niet, tenzij deze schriftelijk door verkoper zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1. Alle aanbiedingen, door of vanwege verkoper gedaan, zijn geldig gedurende 10 dagen na de datum van de aanbieding, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2.2. Aanbiedingen blijven eigendom van de verkoper, evenals de verstrekte ontwerpen en tekeningen.
2.3. Koopovereenkomsten kunnen door middel van een telefonische bestelling tot stand komen, waarna een koper, op diens verzoek, de onderhavige voorwaarden onverwijld zullen worden toegezonden alsmede een schriftelijke bevestiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 3. Prijs.

3.1. Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.
3.2. De overeengekomen verkoopprijs is gebaseerd op tijdens de aanvaarding geldende prijzen, van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijs bepalende factoren.
3.3. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van aanvaarding en de aflevering of oplevering een tijdvak van twaalf maanden overschrijdt en de in artikel 3.2. genoemde prijzen en kosten in die periode zich wijzigen, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs, na genoemde termijn evenredig te wijzigen.
3.4. Artikel 3.3. heeft uitdrukkelijk geen betrekking op wijzigingen waarbij de bevoegdheid tot prijsverhoging door verkoper uit de wet voortvloeit.                               3.5. Prijs- en rekenfouten voorbehouden

Artikel 4. Betaling.

4.1. Alle betalingen dienen te geschieden vooraf of bij aflevering c.q. oplevering van de zaken, bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van onkosten en winstderving.
4.3. Betaling dient te geschieden via onze webshop per iDEAL, of bij afhalen/levering per pin of contant.
4.4. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 8 dagen na factuurdatum, danwel na een tussen partijen nadrukkelijk overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat in gebreke stelling is vereist, en heeft verkoper het recht 2% (vertragings)rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of een gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van genoemde termijn achterwege blijft.
4.5. Wanneer verkoper door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van koper.
4.6. Verkoper is gerechtigd, indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, danwel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door verkoper geleden schade, onder meer bestaande winstderving en transportkosten en uit de kosten van de in gebreke stelling.

Artikel 5. Levering.

5.1. De door verkoper opgegeven reparatieduur en/of levertijden gelden vanaf de datum van aanvaarding als bedoeld in artikel 2.1. van deze voorwaarden. De reparatieduur en/of levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.2. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van verkoper kan worden gevergd – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
5.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper benodigde materialen/producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.
5.4. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan verkoper niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft verkoper het recht te vorderen dat zo mogelijk de zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk zal zijn.
5.5. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5.6. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
5.7. Overschrijding van de levertijden, welke in redelijkheid niet aan de verkoper is toe te rekenen, verplicht verkoper jegens koper niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld door verkoper.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

6.1. Verkoper aanvaard aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
6.2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het betreffende onderdeel van de opdracht of levering betrekking heeft.
6.3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid voor vervolgschade, schade wegens overschrijding van de levertermijnen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.
6.4. In geval van een onrechtmatige daad van verkoper of van haar ondergeschikten is verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal het bedrag waartegen verkoper verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
6.5. Verkoper is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
6.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper.                                   6.7. Alle risico’s tijden plaatsing op locatie m.b.t. eventuele confrontatie met gas- en waterleiding, elektriciteitskabels, telefoonkabels e.d. nemen wij niet voor onze rekening.

Artikel 7. Garantievoorwaarden speeltoestellen.

7.1. Mits aantoonbaar preventief onderhoud is gepleegd en het speeltoestel origineel is volgens voorschriften wordt garantie verleend. Slijtage door normaal gebruik, verkleuring en vandalisme zijn uitgesloten van garantie. Daarnaast behouden wij ons het recht voor af te wijken van de garantievoorwaarden bij extreme gebruiksomstandigheden.
7.2. Garantie op speeltorens, duikelrekken, schommels, tuinmeubels en zandbakken is 1 jaar.
7.3. Op reparaties van speeltoestellen wordt 1 jaar garantie gegeven; op onderhoud van speeltoestellen wordt geen garantie gegeven.

7.4  Garantie op Trampolines is op frame 5/10 jaar, randkussen en springdoek 2 jaar, overige onderdelen 1 jaar.

7.5  Garantie op schommelaccessoires en zelfbouw onderdelen is 1 jaar

7.6  Garantie op Rollytoys Traptractors en accessoires is 3 jaar
7.7. De garantie is niet van toepassing op gebreken in de geleverde zaken die het gevolg zijn van ondeugdelijke montage en/of installatie, onderhoud of reparatie door derden, waaronder de afnemer.
7.8. Deze garantievoorwaarden vervallen indien op de offerte andere voorwaarden zijn vermeld.
7.9. Garantie op overige producten zijn op aanvraag.

Artikel 8. Reclamering of klachten.

8.1. Koper kan op een gebrek in de prestaties geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij verkoper terzake schriftelijk heeft geprotesteerd. Direct waarneembare onvolkomenheden moeten worden aangetekend op de leveringsdocumenten.
8.2. Onder bekwame tijd wordt verstaan acht dagen na aflevering van een zaak of oplevering van een werk of voor het geval nog niet af- of opgeleverd is, acht dagen nadat koper een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan verkoper telefonisch dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
8.3. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
8.4. Indien de koper niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

Artikel 9. Modellen.

9.1. De door verkoper bij zijn verkoopactiviteiten gehanteerde afbeeldingen, folders, monster, modellen en dergelijke, worden slechts verstrekt cq. gepubliceerd bij wijze van aanduiding, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
9.2. De in verband met de uitvoering van kopers opdracht vervaardigde mallen cq. matrijzen en modellen komen na afwikkeling van de order aan verkoper in eigendom toe, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10. Eigendomsovergang en risico.

10.1. Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang koper de vorderingen van verkoper terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
10.2. Verkoper blijft tevens eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten, niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
10.3. Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, de zaken te belenen, verhuren, uitlenen of onder hypothecair verband te brengen. Indien de koper de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan, wordt de derde koper bewaarder van de zaak ten opzichte van verkoper. De koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij doorlevering kenbaar te maken. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van verkoper de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en verkoper in staat stellen tot het terugnemen van de zaken.
10.4. Op het moment van aflevering aan koper gaat het risico voor de zaken over op de koper.

Artikel 11. Ontbinding.

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en 5 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop de koper in staan van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
11.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11a. Annulering.

11a.1 Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is slechts mogelijk met toestemming en na  bevestiging van verkoper.
11a.2 Bij annulering van standaard producten wordt een geen vergoeding vereist
11a.3 Bij annulering voor speciaal vervaardigde producten, dan wel producten die op bestelling zijn gemaakt, zal een vergoeding van 50% worden verhaald op koper door verkoper gemaakte kosten.
11a.4 Indien de opdracht wordt geannuleerd na levering zal genoemd bedrag worden verhoogd met de transportkosten voor het leveren en ophalen en mogelijke demontage van de producten.

11a.5  Postpakketten kunnen na toestemming en bevestiging van verkoper retour worden gestuurd. De verzendkosten zijn voor koper.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht.

12.1 Op alle overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter.

HENKEN SPEELTOESTELLEN